sds

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

487 x 60

Rs: 12000/=

November 2, 2014 03:02 am
úfoaYSh hqj;shla ;ukaf.a ryia m‍%foaYh ll=,ska msßue§ug W;aiy lr,d tu ksid .egÆj mgka .;af;a ud,l is,ajd   iqoaÈhla" ud,lj fmd<Ujd .kak yo,d æ ;ud ñ;=rka lsysm fofkl= iu. fmf¾od rd;%S'''
November 2, 2014 01:21 am
wd;,a fyd| fld<Ug ú;ro@ wkqrdOmqrfha bkafka nhsfhd -  jeäu jqfKd;a'''
November 2, 2014 01:18 am
zf,dlalsz álla fjkia pß;hla''' f.ù hk ;dreKHfha j.lSï msreKq flfkla''''
November 2, 2014 01:17 am
ysre f.da,avka *s,aï wfjda¾â iskud iïudk Wf<f,a§ ckm%sh k¿jdg iy'''
September 26, 2014 05:36 am
ls‍%lÜ C%Svl fl!Id,a is,ajd iu. újdyjQ kjl ks<s Nd.Hd fyÜáwdrÉÑ'''
September 26, 2014 02:12 am
wms f.org lror lr,d tfyu;a ke;akï wudrefjka i,a,s fydhdf.k .kak'''
September 25, 2014 10:54 pm
jir 4 la ;siafia Èkm;d ish mq;%hdf.a PdhdrEmhla ,nd.kakd msfhla'''
September 25, 2014 10:07 pm
1980 j¾Ifha§ meje;a jQ fh!jk iïudk Wf<f,a § tal, .dhkd'''
September 25, 2014 10:00 pm
kef.kysr wm%sldfõ wf,ú jk fnfyduhla Wm;a md,k fldmq l=vd njg'''
September 25, 2014 09:57 pm
Y%S ,xld l%slÜ ms‍f,a kj mqyqKqlre f,i udjka w;m;a;= uy;d'''
September 25, 2014 09:54 pm
rfÜ yeu;eku úúO j¾.fha fidrlï isÿ fjk W.hls fuh' tajdfhka'''
September 25, 2014 09:52 pm
f*ianqla ksid wmsg úúOdldr m%Yakj,g uQK fokak isoaO fjkjfka' iuyr'''
September 25, 2014 09:01 am
f,dj iqkaoru ldka;djka fjfik rgj,a w;ßka wkal tfl rg iaùvkhhs'iaùvkfha'''
September 25, 2014 06:19 am
ks<shla ksrEmk Ys,amskshla ùug wo fndfyda ;reKshka m‍%sh lrkjd' ta'''
September 25, 2014 06:05 am
wka;¾cd;sl l%slÜ md,l uKav,fha ;rÛ ;ykulg ,la ù isák Y%S'''
September 25, 2014 05:52 am
ksÜgUqj ) rkafmdl=Kq.u uyd úoHd,fha§ hlv l+rla wekqKq isiqfjl= frday,a'''
September 25, 2014 03:57 am
wo ÈhKsjreka jeäysáhkaf.a wjjdo fkd;lk nj fndÿ n, fiakd ixúOdkfha'''
September 25, 2014 03:56 am
fld<U fldgqj m%foaYfha § fmd,sia ks,Odßhl=g myr§fï isoaêh fyd¢ka oelafjk'''
September 25, 2014 02:55 am
miq.shod f,dalfha wjOdkhg ,lajQ wem,a whs f*daka ÿrl;kfha kj;u ixialrKh'''
September 25, 2014 02:01 am
f,dj jhia.;u mshd f,i ie,flkafk jhi wjq 90la jk bkaÈhdfõ'''
September 25, 2014 01:24 am
lsf,da 1000 l muK nßka hq;= uvq ud¿fjla hdmkh fmaÿre;=vqj'''
September 25, 2014 12:27 am
wkqrdOmqr uyskao wdo¾Y m%d:ñl úoHd,fha 4 jeks fYa‚fha bf.kqu ,nk'''
September 25, 2014 12:25 am
iqÿ fldä isoaêh uq¿ukskau f.;= m%,dmhla‌ nj;a lsisu fldá kdhlhl='''
September 25, 2014 12:24 am
Y%s ,xld ixpdrhla i|yd reishdkq ckdêm;s õ,eâñ¾ mqáka uy;d meñfKk'''
September 25, 2014 12:23 am
ixpdrl ùid u.ska u,hdishdfõ úfoaY /lshd i|yd ldka;djka fhduq lsÍfï'''
September 25, 2014 12:21 am
bkaÈhdfõ È,a,s i;a;afjdaoHdkfha§ iqÿ jHd>%fhl= imd lEfuka trg mdi,a isiqfjl='''
September 24, 2014 09:33 am
idudfkHhka whsf*daka 6  Ndú; lrk flfkla ;ukaf.a f*daka tl lj¾'''
September 24, 2014 07:32 am
l=vd mjq,lg remsh,a ,la‍I tl yudrl muK udisl úÿ,s ì,la'''
September 24, 2014 07:28 am
ore m%iQ;sh i|yd frday,a .;ùug hk wjia:dfõ fudag¾ r:h ;=<'''
September 24, 2014 02:14 am
nqÿrcdKkajykafia jevisá mskaìula f,i Y%S  ,xldjg ,efnkafka fn!oaOhka w;r buy;a'''
September 24, 2014 12:27 am
f.dvla whg wdorh lrkak" lsysm fofkla úYajdi lrkak" ldgj;a jrola'''
d

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

www.Gossipelankanews.info is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language tamil muslim gossip lanka hot news sinhala gossip 9 lanka news sinhala news paper gossip lanka hot sinhala gossip sinhala gossip news sinhala gossip site sinhala gossip lanka sinhala gossip blog sri lanka sinhala news sinhala news paper lanka gossip sinhala e gossip sinhala Gossip Lanka E Gossip col3neg news ,gossipegossipelanka, gossiplankanews.com, gossip lanka, gosiplanka, gossiplankanews, gossiplanka, gosiplankanews, gossip, lanka, lanka news, sinhala, srilanka, news, Mahinda Rajapaksa, opadupa, nehara, paba, lankadeepa, lakbima, divaina, rivira, galle, kandy, sinhala news, lankanews, sirasa, swarnavahini, hiru, colombo, gossip girl season 6, gossip girl, gossiplanka.lk, gossip lanka 2, gossip lanka english, gossiplankanews.lk, gossip lanka hot news, gossiplanka wedding, www.gossip-lanka.com, sinhala news